top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG LEADERSHIP CLUB
 

Artikel 1 Definities

1. Young Leadership Club, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Young Leadership Club.
2. Zowel particulier als organisatie die aan een (online of fysieke) training of bijeenkomst deelneemt wordt aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Young Leadership Club zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Young Leadership Club waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Young Leadership Club heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan klant.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Young Leadership Club in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien Young Leadership Club afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.


Artikel 3 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Young Leadership Club, door een e-mail te versturen naar contact@youngleadershipclub.nl

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Young Leadership Club streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen twee weken inhoudelijk te behandelen.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Young Leadership Club is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Young Leadership Club en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 5 Aanbod

1. Young Leadership Club kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de training of een membership wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

 

Artikel 6 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Met de aankoop van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele aanbod wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
3. Klant verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Young Leadership Club heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen.
5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de klant na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
7. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Young Leadership Club gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
8. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de training niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Het is niet mogelijk om ons aanbod aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
2. Young Leadership Club voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Young Leadership Club is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde.

3. Doordat de diensten van Young Leadership Club deels online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een training is slechts met één Instagramaccount, emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.
5. Young Leadership Club behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren.
6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een training kunnen van tijd tot tijd wisselen. Young Leadership Club is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.


Artikel 8 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Young Leadership Club.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Klant vrijwaart Young Leadership Club voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van klant.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Young Leadership Club is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.

3. In het geval dat Young Leadership Club een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Young Leadership Club in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

4. Klant vrijwaart Young Leadership Club tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Young Leadership Club alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. Young Leadership Club verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Young Leadership Club worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Young Leadership Club.
4. Het is klant tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de training, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Young Leadership Club is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Young Leadership Club. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

7. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Young Leadership Club bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Young Leadership Club kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
 

Artikel 11 Communicatie

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens deelname aan een training kan de klant bij sommige trainingen onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Young Leadership Club.

3. Het staat Young Leadership Club te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. Young Leadership Club behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een training of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 12 Inhoud en duur training

1. De trainingduur varieert per aanbod en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Klant behoudt toegang tot de inhoud van de training voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

3. Indien nodig zal de inhoud van de training regelmatig worden voorzien van een update.
 

Artikel 13 Wijziging en annulering

1. Klant ontvangt na aankoop toegang tot het aanbod zodra de training start. Het aanbod is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Klant heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een training binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer klant kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die klant redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Young Leadership Club.
2. Het aanbod is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de training cadeau wenst te doen, of wanneer een werkgever een training aankoopt voor een werknemer, dan dient dit direct na aankoop per e-mail aan contact@youngleadershipclub.nl aangegeven te worden. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Young Leadership Club de mogelijkheid een training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Young Leadership Club maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

bottom of page